VII edycja konkursu Młodzi wiedzą o funduszach

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje i zachęca do udziału w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu konkursie Młodzi wiedzą o funduszach. Ruszyła VII edycja! Konkurs polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów. ...

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (kwiecień 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia opublikowaną na stronie internetowej IZ WRPO 2014-2020 aktualną wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu...

Wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś swojego projektu do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – termin nadsyłania zgłoszeń wydłużono do 24 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej www.dniotwarte.eu . Jednocześnie przypominamy, że...

Logowanie i podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym – nowe komponenty oprogramowania SZAFIR a Firefox v. 52

Wojewódzki Urząd Pracy zawiadamia, iż w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014+ na bazie produkcyjnej i szkoleniowej zainstalowano nowe komponenty SZAFIR. Jak uniknąć ewentualnych problemów z logowaniem/podpisem dla przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 52? Upewnij się, że w pamięci podręcznej przeglądarki nie...

Plebiscyt na najciekawszy projekt IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają do udziału w plebiscycie na najciekawszy projekt Dni Otwartych Funduszy Europejskich ! Organizator, spośród wydarzeń zgłoszonych do IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich , wybierze około 60 najatrakcyjniejszych. Będzie je promować w telewizji...

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (kwiecień 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej  www.funduszeeuropejskie.gov.pl  znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego...

Zaproszenie do udziału w IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają do udziału w IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, która odbywać się będzie od 18 do 21.05.2017 r. W ogólnopolskiej akcji promocyjnej mogą wziąć udział beneficjenci projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, m.in. w ramach...

Najważniejsze zmiany wprowadzone w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy zawiadamia, iż w celu upraszczania systemu wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Z tego względu w zmienionych wytycznych: umożliwiono, aby pracownicy instytucji systemu wdrażania...

Instrukcja uruchomienia wtyczki JAVA w przeglądarce Firefox 52 - dla Beneficjentów, którzy w ramach procesu rozliczania projektu korzystają z SL2014

Na prośbę Ministerstwa Rozwoju informujemy Beneficjentów, którzy w ramach procesu rozliczania projektu korzystają z SL2014, że w związku z wyłączeniem obsługi wtyczki JAVA w przeglądarce Firefox w wersji 52 podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym nie będzie działać. Do czasu wypuszczenia aktualizacji SAFIR,...

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż informacje o projektach zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dofinansowania w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego...

Powierzanie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS

WUP w Poznaniu przypomina o konieczności stosowania się do zasad dot. powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym przez Beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

Interpretacja art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotycząca bonu na zasiedlenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie art. 66n Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczącego bonu na zasiedlenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż nowa...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.25 z dnia 16 lutego 2017 oraz 1.26 z dnia 24 lutego 2017 r.)

W dniu 16 i 24 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.26 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie  www.wrpo.wielkopolskie.pl . Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. zaktualizowany dokument znajduje się...

Przypomnienie o możliwości promocji projektów EFS na stronie internetowej mapadotacji.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zachęca wszystkich beneficjentów realizujących na obszarze województwa wielkopolskiego projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POWER 2014-2020, WRPO 2014+), do zamieszczania informacji o ww. projektach, wraz z ich opisami na...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na 2017 (luty 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naboru o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Załączniki ...

Przypomnienie o obowiązku sporządzania szczegółowych harmonogramów wsparcia udzielanego w ramach projektów

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina Beneficjentom o obowiązku nałożonym na nich zgodnie z § 19 pkt 4 podpisanych umów o dofinansowanie projektów,...

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,...

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach WRPO 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia  pytania i odpowiedzi  związane z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty...

Uwaga zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach naboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17)

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31 stycznia br. naboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+, numer RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17, w wyniku problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż planowany wskaźnik produktu uzyskany w wyniku realizacji – wskaźnik specyficzny dla...

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. ...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.24 z dnia 20 stycznia 2017 r.)

W dniu 20 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.24 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie  www.wrpo.wielkopolskie.pl . Załączniki ...

Informacja dotycząca sposobu rozliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny w zakresie sposobu rozliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. 1. Rozliczanie kosztów pośrednich we wnioskach o płatność W kwestii wątpliwości w zakresie sposobu rozliczania w poszczególnych...

Zmienione wytyczne horyzontalne pn. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że dnia 30 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów podpisał zmienione wytyczne horyzontalne pn. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata...

Zaproszenie do Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14 zaprasza do Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020 Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o...

Wyświetlanie 176 - 200 z 206 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25