Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na 2017 (luty 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naboru o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Załączniki ...

Przypomnienie o obowiązku sporządzania szczegółowych harmonogramów wsparcia udzielanego w ramach projektów

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina Beneficjentom o obowiązku nałożonym na nich zgodnie z § 19 pkt 4 podpisanych umów o dofinansowanie projektów,...

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,...

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach WRPO 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia  pytania i odpowiedzi  związane z Ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty...

Uwaga zmianie ulegają zapisy ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach naboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17)

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 31 stycznia br. naboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+, numer RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17, w wyniku problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż planowany wskaźnik produktu uzyskany w wyniku realizacji – wskaźnik specyficzny dla...

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. ...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.24 z dnia 20 stycznia 2017 r.)

W dniu 20 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.24 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie  www.wrpo.wielkopolskie.pl . Załączniki...

Informacja dotycząca sposobu rozliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny w zakresie sposobu rozliczania kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem. 1. Rozliczanie kosztów pośrednich we wnioskach o płatność W kwestii wątpliwości w zakresie sposobu rozliczania w poszczególnych...

Zmienione wytyczne horyzontalne pn. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że dnia 30 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów podpisał zmienione wytyczne horyzontalne pn. Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata...

Zaproszenie do Punktu Kontaktowego WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14 zaprasza do Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020 Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo lub pracodawcą zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy i szukasz informacji o...

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych z końcem roku środków dotacji celowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii dokonanych przez beneficjentów zwrotów niewykorzystanych z końcem roku środków dotacji celowej. Ministerstwo Rozwoju informuje, iż w związku z nowym rokiem budżetowym dokonane przez beneficjentów zwroty niewykorzystanych z końcem...

Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na rok 2017 (styczeń 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 12 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 3111/2017 przyjął zmiany do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 + na rok 2017. Harmonogram jest dostępny również...

Stanowisko Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny (IK EFS) dotyczące stosowania uproszczonych metod rozliczania projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Instytucji Koordynującej Europejski Fundusz Społeczny dotyczące stosowania uproszczonych metod rozliczania projektów. Ministerstwo Rozwoju w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego...

Wykazywanie danych osób uczestniczących w projektach EFS w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 (dot. statusu uczestnika oraz sytuacji osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie)

WUP w Poznaniu przypomina, iż w ramach prowadzonego w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 monitorowania uczestników projektów współfinansowanych ze środków EFS należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Podręczniku Beneficjenta. Aktualna wersja podręcznika znajduje się w zakładce Obowiązujące akty...

Stanowisko MR w odniesieniu do zakupu środków trwałych oraz zasady trwałości

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące interpretacji zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w odniesieniu do zakupu...

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Od 1 stycznia 2017 r., na podstawie Uchwały nr 3060/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 grudnia 2016r., Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie realizacji Osi priorytetowej 6 „Rynek pracy" -...

Wyświetlanie 176 - 191 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25