Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (lipiec 2018)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ WRPO 2014-2020 opublikowała  uaktualnioną wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018.     Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie...

Zmiany do szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 2.5 z 19 lipca 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. W załączniku umieszczone są przyjęte zmiany w stosunku do poprzedniej wersji 2.4 oraz aktualna wersja dokumentu (2.5) wraz z załącznikami. Dokument...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

     Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Aktualizacja wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

   Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.    Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu...

Informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl .   ...

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność w SL2014, których termin złożenia przypada na 13 lipca br. - dotyczy Beneficjentów Działania 6.1, 6.2 i 7.1 WRPO 2014+

   Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów, a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu SL2014 przez użytkowników, możliwe są przejściowe trudności z pracą w systemie wynikające z przeciążenia systemu (głównie niestandardowe wylogowywanie).   ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (2 lipca 2018 roku)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej...

RegioStars Awards 2018 - głosuj na projekty z udziałem polskich partnerów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 3 lipca 2018 roku rozpoczęło się głosowanie w konkursie RegioStars 2018 na najciekawsze inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego w Europie. Wśród 21 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazły się dwa projekty...

Informacje o projektach zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż informacje o projektach zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr...

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr naboru RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17) znajdują się na...

Aktualizacja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że zaktualizowany został dokument Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (obowiązująca wersja 3.0).   Załączniki Wielkopolski Regionalny Program...

Spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do   uczestniczenia w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ogłoszonego konkursu nr  RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+.   Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2018 r. o...

Wejście w życie RODO - komunikat dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach WRPO 2014+ na rok 2018 (czerwiec 2018)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018. Załączniki ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 2 czerwca 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej...

Program na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia informację z MRPiPS,  iż 13 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) w tematyce tzw. ścieżek poprawy umiejętności (Upskilling Pathways). Zasadniczym celem zaproszenia VP/2018/008 do...

4. nabór do programu Interreg Europa

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało o otwarciu 4., ostatniego naboru wniosków o dofinansowanie z programu Interreg Europa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wnioski składać można od 7 maja do 22 czerwca 2018 roku elektronicznie za...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 (nabór nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne ,...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ WRPO 2014+ opublikowała aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z marca 2018 r. zostały...

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazało dokument pt. Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 , opracowany przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (IK UP). Podręcznik został przygotowany...

Zaproszenie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11-13 maja 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o trwających od 11 do 13 maja 2018 roku Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W tych dniach beneficjenci otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują pomysły urzeczywistnione...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 1 maja 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii...

Kwalifikowalność podatku VAT od dotacji dla uczestnika projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej treść stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. kwalifikowalności podatku VAT od dotacji dla uczestnika projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnim czasie unijne, jak i krajowe służby audytowe przeprowadziły szereg audytów programów operacyjnych...

Informacja dotycząca rozpoczęcia realizacji badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po...

Przypomnienie o możliwości zapisania się do newslettera

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o możliwości zapisywania się do NEWSLETTERA w ramach strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl, co umożliwi beneficjentom ciągły dostęp do najbardziej aktualnych wersji dokumentów. Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że wszystkie najnowsze wersje dokumentów programowych, w tym...

Wyświetlanie 26 - 50 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25