Zaproszenie do udziału w Dialogu Obywatelskim „Silne regiony, silna Europa”

Marek Woźniak , Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wolfgang Münch , Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Komisja Europejska zapraszają do udziału w dialogu obywatelskim na temat kształtowania przyszłości Unii Europejskiej, w tym polityki spójności, pn. ...

Awaryjny sposób logowania do SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z problemami technicznymi dot. składania wniosków o płatność, włączono awaryjny sposób logowania do SL2014+ .   Szczegółowe instrukcje opisujące logowanie przy wykorzystaniu funkcji Login i hasło dostępne są w publikacji "Centralny system teleinformatyczny...

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ (nabór nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ zawiadamia, iż informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr naboru RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17) znajdują się na stronie ...

Informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż uaktualniona lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl . ...

Szansa na karierę zawodową w funduszach unijnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby, zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze wdrażania funduszy unijnych , do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WUP. Aktualne oferty pracy znajdują się pod linkiem: http://wup.poznan.ibip.pl/public/?id=83454 ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 24.08.2018 roku obowiązuje uaktualniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów,...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 . Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie ...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy , Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 . ...

Zaprzestanie monitorowania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation

W związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation , czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca 2018 r. (Rozporządzenia dostępna jest na stronie: ...

Przejściowe problemy techniczne z załącznikami do ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, iż od dnia 06.08.2018 z przyczyn technicznych u niektórych użytkowników Bazy Konkurencyjności mogą wystąpić problemy z publikacją oraz edycją ogłoszeń, a także z umieszczaniem informacji o wynikach postępowania. Aby umożliwić użytkownikom umieszczanie zapytań ofertowych w...

Zaktualizowana wersja ADU_EFS - aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników//instytucji objętych wsparciem EFS. ...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (sierpień 2018)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ WRPO 2014-2020 opublikowała  uaktualnioną wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018. ...

Zmiana Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 5 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na...

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL 2014 - wersja 2.2 z dnia 31.07.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  zaktualizowało Podręcznik Beneficjenta SL. Zmiana opisana w Podręczniku będzie dostępna w Systemie od 6 sierpnia br. i ma związek z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenia 1303/2013 wprowadzającego m.in. zmiany mające wpływ na dane...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (lipiec 2018)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ WRPO 2014-2020 opublikowała  uaktualnioną wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018.     Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie...

Zmiany do szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP-Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 2.5 z 19 lipca 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. W załączniku umieszczone są przyjęte zmiany w stosunku do poprzedniej wersji 2.4 oraz aktualna wersja dokumentu (2.5) wraz z załącznikami. Dokument...

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

     Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. ...

Aktualizacja wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

   Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej zaktualizowane wytyczne Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.    Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu...

Informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl .   ...

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność w SL2014, których termin złożenia przypada na 13 lipca br. - dotyczy Beneficjentów Działania 6.1, 6.2 i 7.1 WRPO 2014+

   Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z kumulacją terminów rozliczeń projektów, a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu SL2014 przez użytkowników, możliwe są przejściowe trudności z pracą w systemie wynikające z przeciążenia systemu (głównie niestandardowe wylogowywanie).   ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (2 lipca 2018 roku)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej...

RegioStars Awards 2018 - głosuj na projekty z udziałem polskich partnerów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż 3 lipca 2018 roku rozpoczęło się głosowanie w konkursie RegioStars 2018 na najciekawsze inicjatywy dotyczące rozwoju regionalnego w Europie. Wśród 21 najbardziej oryginalnych i innowacyjnych przedsięwzięć dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazły się dwa projekty...

Informacje o projektach zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż informacje o projektach zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr...

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr naboru RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17) znajdują się na...

Wyświetlanie 26 - 50 z 206 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25