Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Nagrodą dla zwycięzców będzie film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat...

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach WRPO 2014+ nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia odpowiedzi oraz pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjnym w dniu 28.02.2108 r. dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy , Działania 6.1 ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 ( wg stanu na dzień 28 lutego 2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 01.03.2018 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii...

Informacje o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl   Przedmiotowe wnioski zostały skierowane...

Komunikat dot. zakończenia obrad Komisji Oceny Projektów, powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ informuje, że wszystkie z 6 wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 zostało ocenionych negatywnie w związku z tym żaden z projektów nie zakwalifikował się do etapu negocjacji. W ramach...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+ wersja 2.2 z 22 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.1 oraz aktualną wersję dokumentu (2.2) wraz z załącznikami. ...

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – ...

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy. ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (wg stanu na dzień 31.01.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 01.02.2018 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 . Każde z państw członkowskich Unii...

Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień  (Dz. U. poz. 200) wprowadzono następujące zmiany: w § 1 część wspólna...

W SL2014 udostępniono nowy moduł Dokumentacja oraz nową funkcjonalność w module Korespondencja

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w SL2014 w ramach obsługi wniosków o płatność udostępniony został nowy moduł Dokumentacja , który umożliwia całościową organizację pracy z załącznikami w systemie. Podstawowe informacje na temat modułu zamieszczono w pliku: moduł Dokumentacja - materiał informacyjny . ...

Konsultacje Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 oraz 1475) przekazało projekt...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż publikuje aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z listopada 2017 r. zostały umieszczone w ...

Konsultacje publiczne w sprawie funduszy UE w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie funduszy unijnych w dziedzinie polityki spójności po 2020 roku. Komisja Europejska planuje w 2018 roku przedłożyć swoje propozycje dotyczące nowej perspektywy finansowej. W celu wypracowania tych propozycji,...

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż stosownie do zapisów Podrozdziału 5.3 pkt 16 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa ze środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju na podstawie dostępnych wyników badań wyznaczyło następujące minimalne...

Udostępnienie Bazy konkurencyjności dla wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2...

Karta wizualizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 po 1 stycznia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub podpiszą je później , obowiązują nowe zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej...

Nowe Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd pracy w Poznaniu informuje, iż 29 grudnia 2017 r. opublikowano  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020  (dalej:  Wytyczne ). Przedmiot i zakres stosowania Wytycznych Wytyczne...

Możliwość wprowadzania ewentualnych zmian w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), rozliczanym za pomocą kwot ryczałtowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w kwestii możliwości wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), rozliczanym za pomocą kwot ryczałtowych. Na wstępie podkreślić należy, że  zmiana zapisów umowy o...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ . Poniżej tabela przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.0 oraz aktualna wersja dokumentu (2.1) wraz z załącznikami. Dokument obowiązuje...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 19.12.2017 r. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020. Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych reguł wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby...

Harmonogram naborów wniosków w ramach WRPO 2014+ na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zachęca potencjalnych projektodawców, zainteresowanych aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, do zapoznania się z opublikowanym na stronie internetowej funduszeeuropejskie.gov.pl Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Rozliczenie dotacji celowej z końcem roku budżetowego

W związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje szczegółowe informacje w przedmiocie rozliczenia niewykorzystanych środków dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 2.0 z 14 grudnia 2017 r.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.31 oraz aktualną wersję dokumentu (2.0) wraz z załącznikami. ...

Rozliczanie kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące możliwości rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich projektu.   Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 130 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25