Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (wersja 3.0 z 20 grudnia 2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 20 grudnia 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ . Poniżej znajduje się tabela przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.8 oraz aktualna wersja dokumentu...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż 19 grudnia 2018 r. weszły w życie zaktualizowane Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Wytyczne to horyzontalny dokument,...

Nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Wytyczne określają warunki i...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ konkursu nr RPWP.07.01.02-IP.03-30-002/18.   Spotkanie...

Nabór UMWW na członków komisji oceniających wnioski w ramach otwartych konkursów ofert w roku 2019

            Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu...

Możliwość wykorzystania współpracy ponadnarodowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od września 2018 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych rozszerzenia projektów o komponent ponadnarodowy: Międzynarodowa współpraca się opłaca – projekt...

Rozliczenie dotacji celowej z końcem roku budżetowego

W związku z wydaniem nowego rozporządzenia w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przekazuje wyjaśnienia w kwestii obowiązku rozliczenia środków dotacji celowej z budżetu państwa przez beneficjentów wdrażających projekty w ramach Działania 6.2 lub...

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ informuje, iż lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl . Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 (nabór nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-002/18 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne ,...

Zaktualizowana wersja ADU_EFS (2.6) - aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. W ramach...

Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na szkolenie pt. Jak prawidłowo realizować projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?   Szkolenie odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie ...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (wersja 2.8) z 15 listopada 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 15 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej tabela przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.7 oraz aktualna wersja dokumentu (2.8) wraz...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ WRPO 2014-2020 opublikowała Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2019. Załączniki ...

Sprostowanie do ogłoszenia naborze o wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Oś Priorytetowa 6. Rynek Pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ze względu na duże zainteresowanie konkursem nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 i z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie alokacji w ramach Działania 6.2 oraz osiągnięcie celów i wskaźników założonych dla Działania,...

Zakończenie rekrutacji na szkolenie w dniu 15.11.2018 r. pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamyka rekrutację na szkolenie pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?  Do udziału w szkoleniu zostały zakwalifikowane osoby, które swoje formularze zgłoszeniowe przesłały do dnia 07.11.2018 r. do godz....

Zaktualizowana wersja ADU_EFS (2.5) - aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. W ramach...

Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

Zakończenie rekrutacji na szkolenie w dniu 15.11.2018 r. pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+? Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamyka rekrutację na szkolenie pt.  Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO...

Niedostępność SL2014 od 02.11.2018 (od 22:00) do 05.11.2018 (do 06:00)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od piątku 02.11.2018 (od 22:00) do poniedziałku 05.11.2018 (do 06:00) SL2014 będzie niedostępny z uwagi na prace optymalizacyjne.  

Nowa wersja Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowane Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 . Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych  w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE...

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, w którym ppkt 2.2.1 przyjął brzmienie:   ...

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 pkt 9  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 , Ministerstwo Inwestycji    i Rozwoju przekazuje minimalne poziomy...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 30 września 2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na...

FAQ Działanie 6.2 nr naboru RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy , Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr...

Przywrócenie zwykłego sposobu logowania do SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przywrócony został zwykły sposób logowania do SL2014.

Wyświetlanie 1 - 25 z 206 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25