Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 - Przypomnienie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że 30.06.2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+ (konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17).   Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej (poprzez LSI 2014+ na...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017 (czerwiec 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia opublikowaną na stronie internetowej IZ WRPO 2014-2020 aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Najważniejsze zmiany względem poprzedniej wersji...

Sprostowanie do ogłoszenia naborze o wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w związku z omyłką pisarską, jaka pojawiła się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 30.05.2017 r. zmianie ulega numer konkursu. Prawidłowy numer to RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17. Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców...

Spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do   uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+ . Spotkania odbędą się: 12 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 (dla...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.27 z dnia 26 maja 2017 r.)

W dniu 26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.27 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl . Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. zaktualizowany dokument znajduje się...

FAQ - powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym

WUP w Poznaniu przypomina beneficjentom realizującym projekty współfinansowane z EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, iż w arunkiem zgodnego z prawem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zawarcie w tym zakresie umowy z podmiotem zewnętrznym. Beneficjent jest...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 (nabór nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 7 Włączenie...

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne , Działanie 7.1 Aktywna...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od dnia 18 maja 2017 roku obowiązuje uaktualniona wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Obowiązująca wersja dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce ...

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na   Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+, które odbędą się 20 maja 2017r. (sobota) w godzinach od 10:30 do 12:30   Jeśli jesteś: osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą, pracodawcą zainteresowanym...

Rusza IV edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Od 18 do 21 maja 2017 r. beneficjenci środków unijnych otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu...

Informacja o zmianie stanowiska interpretacyjnego Ministerstwa Rozwoju w zakresie łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy (PUP)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej skorygowane stanowisko w sprawie łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy (PUP). W informacji wcześniejszej opublikowanej IZ PO KL wskazała, że „nie może...

Punkt Kontaktowy WRPO 2014-2020 WUP w Poznaniu 2 maja 2017 r. będzie nieczynny

W związku z tym, iż dzień 2 maja 2017 r. jest wolnym od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu, Punkt Kontaktowy WRPO 2014-2020 mieszczący się w siedzibie Urzędu przy ul. Szyperskiej 14 w Poznaniu w tym dniu będzie nieczynny.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące kosztu zaangażowania osoby w roli personelu merytorycznego projektu tj. osoby wykonującej osobiście zadania merytoryczne projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące kosztu zaangażowania osoby w roli personelu merytorycznego projektu, tj. osoby wykonującej osobiście zadania merytoryczne projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który musi spełniać wszystkie...

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,...

Przypomnienie o zmianie rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, iż 22 marca 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Rozporządzenie...

Interpretacja Ministerstwa Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, w kwestii udzielania preferencyjnych pożyczek

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przedstawia interpretację Ministerstwa Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w kwestii udzielania preferencyjnych pożyczek. Z dniem 31 marca 2017 r. wygasło rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie...

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wskazuje, iż informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata...

VII edycja konkursu Młodzi wiedzą o funduszach

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje i zachęca do udziału w organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu konkursie Młodzi wiedzą o funduszach. Ruszyła VII edycja! Konkurs polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów. ...

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (kwiecień 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia opublikowaną na stronie internetowej IZ WRPO 2014-2020 aktualną wersję harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu...

Wydłużenie terminu nadsyłania zgłoszeń do IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś swojego projektu do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – termin nadsyłania zgłoszeń wydłużono do 24 kwietnia 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej www.dniotwarte.eu . Jednocześnie przypominamy, że...

Logowanie i podpisywanie certyfikatem kwalifikowanym – nowe komponenty oprogramowania SZAFIR a Firefox v. 52

Wojewódzki Urząd Pracy zawiadamia, iż w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014+ na bazie produkcyjnej i szkoleniowej zainstalowano nowe komponenty SZAFIR. Jak uniknąć ewentualnych problemów z logowaniem/podpisem dla przeglądarki Mozilla Firefox w wersji 52? Upewnij się, że w pamięci podręcznej przeglądarki nie...

Plebiscyt na najciekawszy projekt IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju i Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają do udziału w plebiscycie na najciekawszy projekt Dni Otwartych Funduszy Europejskich ! Organizator, spośród wydarzeń zgłoszonych do IV edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich , wybierze około 60 najatrakcyjniejszych. Będzie je promować w telewizji...

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie łączenia pożyczki udzielanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielanymi przez powiatowe urzędy pracy. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (kwiecień 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej  www.funduszeeuropejskie.gov.pl  znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego...

Wyświetlanie 1 - 25 z 49 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25