Zakończenie rekrutacji na szkolenie w dniu 15.11.2018 r. pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamyka rekrutację na szkolenie pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?  Do udziału w szkoleniu zostały zakwalifikowane osoby, które swoje formularze zgłoszeniowe przesłały do dnia 07.11.2018 r. do godz....

Zaktualizowana wersja ADU_EFS (2.5) - aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. W ramach...

Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+?

Zakończenie rekrutacji na szkolenie w dniu 15.11.2018 r. pt. Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO 2014+? Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamyka rekrutację na szkolenie pt.  Jak prawidłowo rozliczać projekty dofinansowane w ramach WRPO...

Niedostępność SL2014 od 02.11.2018 (od 22:00) do 05.11.2018 (do 06:00)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od piątku 02.11.2018 (od 22:00) do poniedziałku 05.11.2018 (do 06:00) SL2014 będzie niedostępny z uwagi na prace optymalizacyjne.  

Nowa wersja Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało zaktualizowane Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 . Wytyczne stanowią uszczegółowienie i operacjonalizację postanowień zawartych  w Umowie Partnerstwa oraz w rozporządzeniach i wytycznych KE...

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmienione zostały zapisy regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/18 w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, w którym ppkt 2.2.1 przyjął brzmienie:   ...

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 pkt 9  Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 , Ministerstwo Inwestycji    i Rozwoju przekazuje minimalne poziomy...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 30 września 2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na...

FAQ Działanie 6.2 nr naboru RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ przedstawia pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy , Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr...

Przywrócenie zwykłego sposobu logowania do SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż przywrócony został zwykły sposób logowania do SL2014.

Zaproszenie do udziału w Dialogu Obywatelskim „Silne regiony, silna Europa”

Marek Woźniak , Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Wolfgang Münch , Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Komisja Europejska zapraszają do udziału w dialogu obywatelskim na temat kształtowania przyszłości Unii Europejskiej, w tym polityki spójności, pn. ...

Awaryjny sposób logowania do SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z problemami technicznymi dot. składania wniosków o płatność, włączono awaryjny sposób logowania do SL2014+ .   Szczegółowe instrukcje opisujące logowanie przy wykorzystaniu funkcji Login i hasło dostępne są w publikacji "Centralny system teleinformatyczny...

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ (nabór nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ zawiadamia, iż informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr naboru RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17) znajdują się na stronie ...

Informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż uaktualniona lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl . ...

Szansa na karierę zawodową w funduszach unijnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza wszystkie osoby, zainteresowane rozwojem zawodowym w obszarze wdrażania funduszy unijnych , do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez WUP. Aktualne oferty pracy znajdują się pod linkiem: http://wup.poznan.ibip.pl/public/?id=83454 ...

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż od dnia 24.08.2018 roku obowiązuje uaktualniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dokument zawiera między innymi informacje o działaniach, typach projektów, typach beneficjentów, grupach docelowych, trybach wyboru projektów,...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonego w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ konkursu nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 . Spotkanie informacyjne odbędzie się 10 września 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie ...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy , Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/18 . ...

Zaprzestanie monitorowania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych w związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation

W związku z wejściem w życie tzw. Omnibus regulation , czyli pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca 2018 r. (Rozporządzenia dostępna jest na stronie: ...

Przejściowe problemy techniczne z załącznikami do ogłoszeń w Bazie Konkurencyjności

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zawiadamia, iż od dnia 06.08.2018 z przyczyn technicznych u niektórych użytkowników Bazy Konkurencyjności mogą wystąpić problemy z publikacją oraz edycją ogłoszeń, a także z umieszczaniem informacji o wynikach postępowania. Aby umożliwić użytkownikom umieszczanie zapytań ofertowych w...

Zaktualizowana wersja ADU_EFS - aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników//instytucji objętych wsparciem EFS. ...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2018 (sierpień 2018)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ WRPO 2014-2020 opublikowała  uaktualnioną wersję Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018. ...

Zmiana Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 5 sierpnia 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje, iż każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikujemy dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na...

Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta SL 2014 - wersja 2.2 z dnia 31.07.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  zaktualizowało Podręcznik Beneficjenta SL. Zmiana opisana w Podręczniku będzie dostępna w Systemie od 6 sierpnia br. i ma związek z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenia 1303/2013 wprowadzającego m.in. zmiany mające wpływ na dane...

Wyświetlanie 1 - 25 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25