Zaproszenie na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 11-13 maja 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o trwających od 11 do 13 maja 2018 roku Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W tych dniach beneficjenci otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują pomysły urzeczywistnione...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 1 maja 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek przejrzystego wydatkowania środków publicznych. Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii...

Kwalifikowalność podatku VAT od dotacji dla uczestnika projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej treść stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dot. kwalifikowalności podatku VAT od dotacji dla uczestnika projektu na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ostatnim czasie unijne, jak i krajowe służby audytowe przeprowadziły szereg audytów programów operacyjnych...

Informacja dotycząca rozpoczęcia realizacji badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ rozpoczęła realizację badania ewaluacyjnego pn. Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po...

Przypomnienie o możliwości zapisania się do newslettera

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina o możliwości zapisywania się do NEWSLETTERA w ramach strony www.funduszeeuropejskie.gov.pl, co umożliwi beneficjentom ciągły dostęp do najbardziej aktualnych wersji dokumentów. Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że wszystkie najnowsze wersje dokumentów programowych, w tym...

Komunikat w sprawie aktualizowania stron internetowych dotyczących aktualnych rekrutacji do projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwraca się z prośbą do wszystkich projektodawców realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, aby na swoich stronach internetowych dotyczących projektu aktualizowali zamieszczane informacje o terminach rekrutacji uczestników. Powyższe dotyczy również...

Wytyczne w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) zagadnienia dotyczące korzystania z usług ekspertów zostały wyłączone z...

Wydłużenie terminu na złożenie wniosków o płatność w SL2014, których termin złożenia przypada na 16 kwietnia br. - dotyczy Beneficjentów Działania 6.1, 6.2 i 7.1 WRPO 2014+

W związku z licznymi zgłoszeniami Beneficjentów dotyczącymi problemów podczas pracy w SL2014 oraz kumulacją terminów rozliczeń projektów, a tym samym wzmożonym wykorzystaniem systemu SL2014 przez użytkowników, istnieje możliwość przejściowych trudności z pracą w systemie,głównie niestandardowe wylogowywanie. Opisana sytuacja...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od dnia 11 kwietnia 2018 roku obowiązuje uaktualniona wersja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. ...

Informacja dotycząca warunków kwalifikowalności środków trwałych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wejście w życie 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 - wg stanu na dzień 2 kwietnia 2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 03.04.2018 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii...

Informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja , Podziałania 7.1.2 ...

Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, już dziś możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)! Wystarczy, że od 11 do 13 maja 2018 roku otworzysz swoją siedzibę albo udostępnisz za darmo lub ze zniżką to, co oferujesz na co dzień. Dołącz swój...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ wersja 2.3 z 16 marca 2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 16 marca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ . Poniżej tabela przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.2 oraz aktualna wersja dokumentu (2.3) wraz...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż IZ WRPO 2014+ opublikowała aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu na rok 2018 zostały...

Zmiany w Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaktualizowało Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (nowa wersja z dnia 03.03.2018 r.) Zaktualizowany dokument znajduje się w zakładce O programie/Zapoznaj się z prawem i dokumentami . ...

Zgłoś swój projekt do konkursu RegioStars Awards 2018!

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 organizowanego przez Komisję Europejską, promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Nagrodą dla zwycięzców będzie film promocyjny o projekcie oraz puchar i certyfikat...

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach WRPO 2014+ nabór nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia odpowiedzi oraz pytania zgłoszone na spotkaniu informacyjnym w dniu 28.02.2108 r. dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy , Działania 6.1 ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 ( wg stanu na dzień 28 lutego 2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 01.03.2018 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii...

Informacje o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 znajduje się na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl   Przedmiotowe wnioski zostały skierowane...

Komunikat dot. zakończenia obrad Komisji Oceny Projektów, powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ informuje, że wszystkie z 6 wniosków o dofinansowanie skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 zostało ocenionych negatywnie w związku z tym żaden z projektów nie zakwalifikował się do etapu negocjacji. W ramach...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+ wersja 2.2 z 22 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 2.1 oraz aktualną wersję dokumentu (2.2) wraz z załącznikami. ...

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+

Nabór projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ (NABÓR NR RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – ...

Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło Materiał informacyjny na temat weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania do wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy. ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (wg stanu na dzień 31.01.2018 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 01.02.2018 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 . Każde z państw członkowskich Unii...

Wyświetlanie 1 - 25 z 146 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25