Rozliczanie kosztów rekrutacji uczestników projektów EFS perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące możliwości rozliczania kosztów rekrutacji uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach kosztów bezpośrednich projektu.   Zgodnie z pkt 2 podrozdziału 8.4 ...

Prezentacje multimedialne ze szkolenia pt. Jak prawidłowo realizować dofinansowany projekt EFS?

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza poniżej prezentacje ze szkolenia adresowanego do beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1, 6.2, 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Poddziałania 1.1.1 i 1.2.1 POWER 2014-2020 w województwie wielkopolskim, które odbyło się 1...

Zmiana zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż zmianie ulegają zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że  barwy Rzeczpospolitej Polskiej ...

Informacje o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 z wyróżnieniem projektów uprawnionych do etapu negocjacji

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ wskazuje, iż listy projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 z wyróżnieniem projektów uprawnionych do etapu negocjacji w ramach Działania 7.1 Aktywna...

Informacje o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ wskazuje, iż lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020...

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 pkt 6 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju przekazuje minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej do...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (wg stanu na dzień 1 listopada 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej ww.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 02.11.2017 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.31 z 21 listopada 2017 r.

W dniu 21 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.30 oraz aktualną wersję dokumentu (1.31) wraz z załącznikami. ...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach WRPO 2014+ na rok 2018 (listopad 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2018. Załączniki ...

Zaktualizowana wersja ADU_ EFS - aplikacji służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS, która służy do otrzymywania zagregowanych danych dot. wartości poszczególnych wskaźników w ramach projektu w oparciu o wyeksportowane z SL2014 dane uczestników//instytucji objętych wsparciem EFS. W aplikacji...

Informacje o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż informacja o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 znajduje...

Zakończenie rekrutacji na szkolenie 01.12.2017 r. pt. Jak prawidłowo realizować dofinansowany projekt EFS?

Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamyka rekrutację na szkolenie pt. Jak prawidłowo realizować dofinansowany projekt EFS? Do udziału w szkoleniu zostały zakwalifikowane osoby, które swoje formularze zgłoszeniowe przesłały najpóźniej 19.11.2017 r. Serdecznie dziękujemy za...

Zaproszenie na szkolenie dla Beneficjentów realizujących projekty Działania 6.1 i 6.2 oraz Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014-2020 w województwie wielkopolskim

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA! Z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamyka rekrutację na szkolenie pt.  Jak prawidłowo realizować dofinansowany projekt EFS? Do udziału w szkoleniu zostały zakwalifikowane osoby, które swoje formularze zgłoszeniowe przesłały najpóźniej 19.11.2017 r. ...

Podręcznik w zakresie kwalifikowalności oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Podręcznik w zakresie kwalifikowalności oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 i Pomocy Technicznej) jest...

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące sposobu implementacji do systemu wdrażania programów operacyjnych regulacji w zakresie likwidacji wytycznych programowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.30 z 26 października 2017 r.

Załączniki Szczegolowy Opis Osi Priorytetowych (UWRPO 14+ ) wersja 1.30 z dnia 26 pazdziernika 2017 r. Tabela zmian Zał. 1 Tabela transpozycji ...

Zaproszenie na szkolenie dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pt. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów WRPO 2014+ w roku 2018 w świetle aktualizacji Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na szkolenie pt. Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów WRPO 2014+ w roku 2018 w świetle aktualizacji Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki...

Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+ podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na   Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+ podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2017 r. od 11:00 do 17:00   Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą...

Promocja projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ zaprasza Beneficjentów programu do aktywności na łamach publikacji - Broszury informacyjno-promocyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Organizacja staży w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacja staży w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego: W związku z tym, że pracownik oddelegowany przez pracodawcę do opieki nad stażystami wykonuje dodatkowe zadania niewynikające z umowy o pracę, refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna za czas poświęcony na opiekę nad stażystami w ramach...

Projekt standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do konsultacji zewnętrznych projektu Standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI) 2014-2020.   Głównym celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do udziału, zrozumienia, komunikowania się oraz skorzystania z efektów...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 ( wg stanu na dzień 1 października 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 02.10.2017 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.29 z 28 września 2017 r.

W dniu 28 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.28 oraz aktualną wersję dokumentu (1.29) wraz z załącznikami.   Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi...

Konkurs Młodzi wiedzą o funduszach - VIII edycja

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ruszyła VIII edycja Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów.  Nagrody dla...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (wersja wrzesień 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z sierpnia 2017 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do...

Wyświetlanie 1 - 25 z 106 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25