Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+ podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na   Plenerowe stoisko informacyjne WRPO 2014+ podczas obchodów Imienin Ulicy Św. Marcin w Poznaniu w dniu 11 listopada 2017 r. od 11:00 do 17:00   Jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą...

Promocja projektów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ zaprasza Beneficjentów programu do aktywności na łamach publikacji - Broszury informacyjno-promocyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Organizacja staży w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego

Organizacja staży w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego: W związku z tym, że pracownik oddelegowany przez pracodawcę do opieki nad stażystami wykonuje dodatkowe zadania niewynikające z umowy o pracę, refundacja kosztów wynagrodzenia opiekuna za czas poświęcony na opiekę nad stażystami w ramach...

Projekt standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do konsultacji zewnętrznych projektu Standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI) 2014-2020.   Głównym celem standardów jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do udziału, zrozumienia, komunikowania się oraz skorzystania z efektów...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 ( wg stanu na dzień 1 października 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wiadomości z dnia 02.10.2017 r. znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (SZOOP - Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.29 z 28 września 2017 r.

W dniu 28 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do poprzedniej wersji 1.28 oraz aktualną wersję dokumentu (1.29) wraz z załącznikami.   Poprzednie wersje Szczegółowego Opisu Osi...

Konkurs Młodzi wiedzą o funduszach - VIII edycja

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż ruszyła VIII edycja Konkursu Młodzi wiedzą o funduszach. Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów.  Nagrody dla...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (wersja wrzesień 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z sierpnia 2017 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do...

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące wymogów publikacji zapytań ofertowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące wymogów publikacji zapytań ofertowych. W związku z nowelizacją  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu...

Interpretacja zmienionych zapisów w pkt 2 podrozdziału 6.13 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej interpretację dotyczącą zmienionych zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 . W rozdziale 6.13 Podatek od towarów i...

Przypomnienie o prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych beneficjenta w ramach projektu WRPO 2014+

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu poniżej przypomina o prawidłowej realizacji obowiązków informacyjnych przez projektodawców w zakresie oznaczania dokumentów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach dofinansowanego projektu WRPO 2014+. Beneficjent ma obowiązek informowania opinii publicznej, w tym odbiorców rezultatów...

Informacje o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż informacje o projektach, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 ( wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej  www.funduszeeuropejskie.gov.pl  znajduje się w postaci tabelarycznej aktualna  Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Każde z państw członkowskich Unii Europejskiej ma obowiązek...

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące PZP

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Rozwoju w sprawie zgłaszanych przez instytucje zaangażowane w proces wdrażania programów operacyjnych wątpliwości co do konieczności stwierdzenia nieprawidłowości i jej korygowania, w przypadku niezamieszczenia w ogłoszeniu tzw. pełnej informacji o...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (wersja z 30 sierpnia 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z sierpnia 2017 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do...

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020 w siedzibie WUP w Poznaniu

    Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Priorytetu Inwestycyjnego 8i oraz 9i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zaprasza na   Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+, które odbędą się 16 września 2017r. (sobota) w godzinach od...

FAQ - Działanie 6.2 Nr naboru RPWP.06.02.00-IP-03-30-001-17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002-17

Najczęściej zadawane pytania dla konkursów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ Załączniki FAQ - Działanie 6.2 Nr naboru RPWP.06.02.00-IP-03-30-001-17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002-17 (29.08.2017)

„Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE” - zaproszenie do składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia o zaproszeniu przez Komisję Europejską do składania wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Komisja ma na celu wyłonienie potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską....

Zmiana zapisów Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla naboru nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17

W nawiązaniu do ogłoszonych w dniu 31 lipca br. naborów projektów konkursowych w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+,  numer RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 i RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w wyniku omyłki pisarskiej na 38 stronie w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2017 (sierpień 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Zmiany względem poprzedniej wersji harmonogramu z lipca 2017 r. zostały umieszczone w Wykazie zmian do...

Przypomnienie o ogłoszonych naborach wniosków w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ (konkursy nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że 31.07.2017 roku ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa projekty konkursowe WRPO 2014+ (konkursy nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17). Wnioski o dofinansowanie w formie...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - SZOOP wersja 1.28 z dnia 27 lipca 2017 r.)

W dniu 27 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.28 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl . Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. zaktualizowany dokument znajduje...

Informacja dotycząca ogłoszonych konkursów nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17

W związku z ogłoszonymi konkursami nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 oraz RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 19 lipca 2017 r. znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz...

Informacja o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w dniu 2 września 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475). Zaktualizowana treść ...

Prezentacja ze spotkania informacyjnego dot. ogłoszonych w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ konkursów nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17, RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszcza poniżej prezentację ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców dot. ogłoszonych w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ konkursów nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17, RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17, które odbyło się w siedzibie WUP w...

Wyświetlanie 1 - 25 z 89 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25