Zmiana definicji personelu projektu i aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że 19 lipca 2017 r. znowelizowane Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (dalej: Wytyczne ) zostały podpisane przez Ministra Rozwoju...

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet rozwiązań mający na celu uproszczenie procesów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. Zmiany dotyczą ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tzw. ustawy...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. konkursów ogłoszonych w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców na spotkanie informacyjne dot. ogłoszonych w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa WRPO 2014+ konkursów nr: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17 , RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 .   Spotkanie informacyjne odbędzie...

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ (nabór nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wskazuje, iż informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr naboru RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) znajdują się na stronie ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (31 lipca 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020 . Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa (LGD) WRPO 2014+ (konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-002/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr R PWP.06.02.00-IP-03-30-002/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy , ...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 WRPO 2014+ (konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów   konkurs nr RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 6 ...

ADU_ EFS - aplikacja służąca analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany w aplikacji ADU_EFS służącej analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS. Zakres zmian dotyczy wskaźnika WLWK-056 „Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne...

Spotkanie informacyjne „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji i szkolenia dla pracowników” w Nowym Tomyślu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o spotkaniu organizowanym przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu pod tytułem „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji i szkolenia dla pracowników" . Celem spotkania jest omówienie możliwości podniesienia kwalifikacji w ramach...

Błąd związany z pracą jednocześnie na dwóch zakładkach w module obsługi wniosków o płatność w SL2014

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z pojawiającymi się błędami związanymi z nadpisywaniem danych w SL2014, w szczególności w Bazie personelu, zaleca się nie pracowanie jednocześnie na dwóch zakładkach tej samej przeglądarki w module obsługi wniosków o płatność SL2014. Takie działanie może generować...

Aktualizacja Instrukcji multimedialnej SL2014+ (wersja 3.0)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż udostępniona została zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014. Aktualna wersja Instrukcji multimedialnej SL2014 (wersja 3.0) znajduje się w zakładce  O Programie/Pobierz poradniki i publikacje oraz do pobrania poniżej. ...

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 (lipiec 2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się, w postaci tabelarycznej, aktualna Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2014-2020 . Zgodnie z prawem unijnym publikowane są dane na temat każdego przedsięwzięcia...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 - Przypomnienie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że 30.06.2017 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+ (konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17).   Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej (poprzez LSI 2014+ na...

Zmieniona lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+ przedstawia zmienioną listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów po protestach...

Informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ wskazuje, iż informacje o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną  z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja , Podziałania 7.1.2 ...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 - Przypomnienie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przypomina, że 30.06.2017 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja - projekty konkursowe WRPO 2014+ (konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17).   Wnioski o dofinansowanie w formie elektronicznej (poprzez LSI 2014+ na...

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017 (czerwiec 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia opublikowaną na stronie internetowej IZ WRPO 2014-2020 aktualną wersję harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na rok 2017. Najważniejsze zmiany względem poprzedniej wersji...

Sprostowanie do ogłoszenia naborze o wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż w związku z omyłką pisarską, jaka pojawiła się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 30.05.2017 r. zmianie ulega numer konkursu. Prawidłowy numer to RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17. Powyższe nie ma wpływu na warunki ubiegania się Projektodawców...

Spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do   uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych dotyczących ogłoszonego konkursu nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe WRPO 2014+ . Spotkania odbędą się: 12 czerwca 2017 r. o godzinie 11.00 (dla...

Zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ (Uszczegółowienie – SZOOP wersja 1.27 z dnia 26 maja 2017 r.)

W dniu 26 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Aktualna wersja 1.27 dokumentu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej wrpo.wielkopolskie.pl . Jednocześnie WUP w Poznaniu informuje, że ww. zaktualizowany dokument znajduje się...

FAQ - powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym

WUP w Poznaniu przypomina beneficjentom realizującym projekty współfinansowane z EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, iż w arunkiem zgodnego z prawem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest zawarcie w tym zakresie umowy z podmiotem zewnętrznym. Beneficjent jest...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach WRPO 2014+ Poddziałanie 7.1.2 (nabór nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucja Pośrednicząca Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.07.01.02-IP-03-30-001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Oś Priorytetowa 7 Włączenie...

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne , Działanie 7.1 Aktywna...

Aktualizacja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zawiadamia, iż od dnia 18 maja 2017 roku obowiązuje uaktualniona wersja Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Obowiązująca wersja dokumentu znajduje się na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce ...

Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego Priorytetu inwestycyjnego 8i oraz 9i WRPO 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na   Drzwi Otwarte Punktu Kontaktowego WRPO 2014+, które odbędą się 20 maja 2017r. (sobota) w godzinach od 10:30 do 12:30   Jeśli jesteś: osobą bezrobotną, bierną zawodowo, osobą planującą założyć własną działalność gospodarczą, pracodawcą zainteresowanym...

Wyświetlanie 1 - 25 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25